Eqv Operator

qixaataa yaayaa himannoowwan lama shalagi.

caasimaa:


Result = Expression1 Eqv Expression2

Ulaagaalee:

Bu'aa: lakkofsi jijjirama kamuu bu'aa madaalli qaba.

Himannoo1, Himannoo2:Himannoo wal dorgomsiisuu barbaadduti.

Yoo qixaataa himannoowwan Buuliyaanii jidduu jiru mirkaneesitu, bu'aan isaa Dhugaa yoo himannon lachuu Dhugaa ykn Soba ta'uu bate.

Walmadaalli laklamee qabeessa keessatti, ogeejjiin Eqv laklamee walgitu bu'aa keessatti qindeessa yoo laklameen himannoowwan lachuu, himannoo homaa keessatti qindaa'e.

Fakkeenya:


Sub ExampleEqv
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variantsee #i38265
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Eqv B > C REM returns -1
  vOut = B > A Eqv B > C REM returns 0
  vOut = A > B Eqv B > D REM returns 0
  vOut = (B > D Eqv B > A) REM returns -1
  vOut = B Eqv A REM returns -3
End Sub

Please support us!