Error Function

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

caasimaa:


Error
Error(expression)
Error err_code

Gatii deebii:

String or raised error context

Ulaagaalee:

If no argument is provided, the Error function returns the error message of the most recent error that occurred during program execution.

expression: Any numeric expression whose error code can be mapped to an existing error message. An empty string is returned if the error code does not exist.

err_code: Any value that corresponds to an existing error code.

Error codes:

18 Itti fayyadamaan addan citaa

2 Dogoggora caasimaa hinmuurtoofnee

3 Deebii Gosuubii malee

14 Ulaagaa fashalaa

5 Ejjatoo fashalaan waamu

6 Guutinsa darbaa

7 Qaabataa keessaa

8 Arree duraan qophaa`e

9 Hammanga keessaa mallatto-jalee

10 Hiika jalteenya

11 Zeeroof hiruu

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

13 Akaakuu wal hin madaale

14 Ulaagaa fashalaa

18 Itti fayyadamaan addan citaa

20 Dogoggora qabatamaa malee

28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa

35 Cita yookiin fankishinii hin ibsamne

48 Dogoggora buustu DLL keessattii

49 waamicha walii galtee DLL yaraa

51 Dogoggora keesaa

52 Maqaa faayiylii yookiin lakkoofsa yaraa

53 Faayilii hin argamne

54 Haalata faayilii yaraa

55 Faayilii dura baname

57 Dogoggora mi`a I/O

58 Faayilii duraan jiru

59 Dheerina kuusaa yaraa

61 Baxxee guutuu

67 Faayiloota hedduu

63 Kuusaaa lakkoofsa yaraa

67 Faayiloota hedduu

68 mi`a hin jire

70 heeyyamni didameera

71 Baxxeen qophaa`aa miti

73 Kolatiin hin raawwatamu

74 Ooftuu adda addaa faana jijjiiraan maqaa hin jiru

75 Dogoggora gahii xurree/faayilii

76 Xurree hin argamne

Jijjiiramii Wantaa 91 hinqindoofne

93 Diraa sarxaa fashalaa

4 Eegaltii reedoo irraa

57 Dogoggora mi`a I/O

280 Awaiting response to DDE connection

68 mi`a hin jire

425 Gargaaramuu fashala wantaa

425 Gargaaramuu fashala wantaa

28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa

451 Wanti walitti-qabiisa miti

28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa

8 Arree duraan qophaa`e

51 Dogoggora keesaa

3 Deebii Gosuubii malee

10 Hiika jalteenya

93 Diraa sarxaa fashalaa

18 Itti fayyadamaan addan citaa

423 Amala yookiin tooftaa hin argamne

460 Dhangii gabatee fashalaat

55 Faayilii dura baname

76 Xurree hin argamne

71 Baxxeen qophaa`aa miti

424 Wanta barbaadame

323 Mojuulii fe`uu hin dandeesu

341 Fashala kasaa wantaa

68 mi`a hin jire

380 Gatii amala yaraa

382 Amala dubisuu qofaa

394 Amala barreessuu qofaaa

420 Barreefama wanta fashalaa

423 Amala yookiin tooftaa hin argamne

424 Wanta barbaadame

425 Gargaaramuu fashala wantaa

440 Dogoggora OLE offiin hojjachiisaa

423 Amala yookiin tooftaa hin argamne

440 Dogoggora OLE offiin hojjachiisaa

445 Wanti gocha hin deggaru

448 morkallaan moggaafamaa hin jiru

445 Wanti gocha hin deggaru

448 morkallaan moggaafamaa hin jiru

449 Morkallaan dirqalee miti

450 Dogoggora lakkofsa morkallootaa

451 Wanti walitti-qabiisa miti

452 Sadarkaa fashalaa

453 Fankishiniin DLL ifteessamaan hin argamu

460 Dhangii gabatee fashalaat

51 Dogoggora keesaa

424 Wanta barbaadame

53 Faayilii hin argamne

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

55 Faayilii dura baname

53 Faayilii hin argamne

55 Faayilii dura baname

35 Cita yookiin fankishinii hin ibsamne

55 Faayilii dura baname

53 Faayilii hin argamne

76 Xurree hin argamne

76 Xurree hin argamne

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

6 Guutinsa darbaa

53 Faayilii hin argamne

62 Faaayilii naqaa isa dhuma

76 Xurree hin argamne

8 Arree duraan qophaa`e

76 Xurree hin argamne

93 Diraa sarxaa fashalaa

8 Arree duraan qophaa`e

20 Dogoggora qabatamaa malee

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

53 Faayilii hin argamne

76 Xurree hin argamne

67 Faayiloota hedduu

76 Xurree hin argamne

71 Baxxeen qophaa`aa miti

Jijjiiramii Wantaa 91 hinqindoofne

438 Wanti tooftaa hin deggaru

10 Hiika jalteenya

450 Dogoggora lakkofsa morkallootaa

48 Dogoggora buustu DLL keessattii

51 Dogoggora keesaa

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

Please support us!