Err Function

Lakkaddaa dogogoraa yommuu sagantichi hojjetuu addaan baasu deebisi.

caasimaa:


Err

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Dalagaan Err kan fayyadu dogogora addaan baafachuuf, dogogora murteessuu fi sirressuufi.

Fakkeenya:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
Dogogorri REM kan uumamu dhabamuu faayiliitini.
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Dogogora" & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Sarara : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Dogogorri uumame"
End Sub

Please support us!