Erl Function

Lakkaddaa dogogoraa yommuu sagantichi hojjetuu addaan baasu deebisi.

caasimaa:


Erl

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Sajoo Yaaddannoo

Dalagaan Erl kan deebisu lakkofsa sarara qofa, malee asxaa sararaatii miti.


Fakkeenya:


Sub ExampleError
on error goto ErrorHandler REM Set up error handler
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dogogorri REM kan uumamu yoo faayiliin hin jirre.
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Dogogora " & err & ": " & error$ + chr(13) + "Sarara : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Dogogorri mula'ate"
End Sub

Please support us!