Timer Function

Gatii lakkoofsa sekandii giddugaleessa halkaniitii eegalee jiru deebisi.

Sajoo Yaaddannoo

Yeroo himtuu waamuuf duraan dursitee gegeedaramaa ibsuu qabda.Karaa biroon immo gegeedaramaa gosa daataa "Long" ttii moogasi.


caasimaa:


Timer

Gatii deebii:

Guyyaa

Fakkeenya:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Halkan qixxee eegalee sekandii"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Yeroon"
End Sub

Please support us!