Timer Function

Gatii lakkoofsa sekandii giddugaleessa halkaniitii eegalee jiru deebisi.

Sajoo Yaaddannoo

Yeroo himtuu waamuuf duraan dursitee gegeedaramaa ibsuu qabda.Karaa biroon immo gegeedaramaa gosa daataa "Long" ttii moogasi.


Syntax:


 Timer

Return value:

Guyyaa

Example:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Please support us!