Time Statement

Faankishinin kun sirna diraan yeroo ammaa haala kanaan "HH:MM:SS" deebisa.

caasimaa:


Time

Ulaagaalee:

Text: Diraan kammiyyuu yeroo haraa ibsuuf haala kanaan "HH:MM:SS" ta'a.

Fakkeenya:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Yeroon"
End Sub

Please support us!