Date Statement

Sirna diraan guyyaa ammaa deebisi ykn guyyaa haromsi.Akkataan guyyaa sirna yoomessa keessaa kee irratti hundaa'a.

caasimaa:


Date ; Date = Text As String

Ulaagaalee:

Text: Sirna guyyaa qofa haaromsuuf gaafatama. Haala kanaan,himamsi diraanii akkaataa guyyaa keesaa yomessattiin wal gituu qaba.

Fakkeenya:


Sub ExampleDate
    msgbox "Guyyaan " & Date
End Sub

Please support us!