Second Function

Itergaa lakkoofsa eenyummaa yeroo deebisi kan sekondii ibsu kan fankishinii gatii yeroo fi eenyumaa yerootiin maddu.

caasimaa:


Sekondii(Lakkoofsa)

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Lakkoofsa: Himamsa numeerikaa kan eenyummaa yeroo of keessaa qabu kan baay'ina sekoondii lakkaa'uuf nu gargaaru.

Fankishinin kun faallaa eenyummaa yeroo faankishiniiti. Kan inni deebisu eenyumma gatii yeroosiriyaala yeroo ykn gatii yeroo faankishiniiti. fakkeeyaaf, himamsi:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

gatii 41 deebisi.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "sekondiin yeroo ammaa "& Second( Now )
End Sub

Please support us!