Converting Time Values

Faankishiniin armaan gadii gatii yeroo gara lakkoofsa shallagamaatti jijjiira.

Hour Function

Gatii Sa'aatii yeroo irraa deebisi kan faankishinii TimeSerial ykn TimeValue irraa maddu.

Minute Function (BASIC)

Gatii daqiiqaa sa'aa kan eenyummaa yeroo waliin wal gitu deebisi kan timeserial fi timeValue dhaan maddu.

Second Function

Itergaa lakkoofsa eenyummaa yeroo deebisi kan sekondii ibsu kan fankishinii gatii yeroo fi eenyumaa yerootiin maddu.

TimeSerial Function

Eenyummaa gatii yeroo kannen kennaman irraa sa'aa, Daqiiqaa fi sekondii ulaagaleetti akka diraanitti darban kanneen gatii yeroo shallagi.Gatii kana fayyadamuun addadummaa yeroowwan giddu jiru shallaguu dandeessa.

TimeValue Function

Eenyummaa gatii yeroo kannen kennaman irraa sa'aa, Daqiiqaa fi sekondii ulaagaleetti akka diraanitti darban kanneen yeroo gatii numeerikii qeenxee keessa jiru ibsan.Gatiin kun addadummaa yeroowwan giddu jiru ibsa.

CDateToUnoTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.Time struct.

CDateFromUnoTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.Time struct to a Date value.

CDateToUnoDateTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.DateTime struct to a Date value.

Please support us!