DatePart Function

Faankishinin DatePart guyyaa caqasame deebisa.

caasimaa:


DatePart (Add, Date [, Week_start [, Year_start]])

Gatii deebii:

Guyyaa addaba'oota of keessaa qabu.

Ulaagaalee:

Ida'i - Gabatee armaan gadii irraa himamsi diraani,intervaalii guyyaati ibsa.

Ida'i(gatii diraa)

Ibsa

yyyy

Waggaa

q

Kumaana

m

Ji'a

y

Guyyaa Waggaa

w

Guyyaa Torbee

ww

Torbee Waggaa

d

Guyyaa

h

Sa'aa

n

Daqiiqaa

s

Sekandii


Guyyaa - Guyyaa argamtaan irraa shallagame.

Week_start - Ulaagaalee filannoo jalaqaba guyyota torbee ibsan.

Gatii Week_start

Ibsa

0

Gatii sirna Durtii fayyadami

1

Dilbata(Duurtii)

2

Wixata

3

Kibxata

4

Roobii

5

Kamisa

6

Jimaata

7

Sanbata


Year_start - Ulaagaalee filannoo jalaqaba torbee waggaa ibsan.

Gatii Year_start

Ibsa

0

Gatii sirna Durtii fayyadami

1

Torbeen 1 torbee Amajjii waliin, 1st(durtii)

2

Torbeen 1 torbee tokkoffaa guyyoota bara sanaa afur ykn isaa ol kan of keessaa qabu

3

Torbeen 1 torbee tokkoffaa guyyoota waggaa haraa qofa of keessaa qabu


Fakkeenya:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", "12/31/2005")
End Sub

Please support us!