DateAdd Function

Irra dedeebi'ii guyyota kennaman intervaalii guyyotatti ida'i isaan booda guyyaa argatte deebisi.

caasimaa:


DateAdd (Ida'i, Lakkoofsa,Guyyaa)

Gatii deebii:

Guyyaa addaba'oota of keessaa qabu.

Ulaagaalee:

Add - A string expression from the following table, specifying the date interval.

Ida'i(gatii diraa)

Ibsa

yyyy

Waggaa

q

Kumaana

m

Ji'a

y

Guyyaa Waggaa

w

Guyyaa Torbee

ww

Torbee Waggaa

d

Guyyaa

h

Sa'aa

n

Daqiiqaa

s

Sekandii


Count - A numerical expression specifying how often the Add interval will be added (Count is positive) or subtracted (Count is negative).

Date - A given date or the name of a Variant variable containing a date. The Add value will be added Count times to this value.

Fakkeenya:


Sub example_dateadd
    MsgBox DateAdd("m", 1, "1/31/2004") &" - "& DateAdd("m", 1, "1/31/2005")
End Sub

Please support us!