Year Function

Waggaa eenyummaa guyyaa irraa deebisi kan faankishinii DateSerial or the DateValue irraa madde.

caasimaa:


Waggaa(Lakkoofsa)

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Lakkoofsa: Himama itergaa kan eenyumma lakkofsaa guyyaa of keessa qabu kan waggaa shalaguuf gargaaru.

Faankishiniin kun faallaaDateSerial ti,fi eenyummaa waggaa guyyaa kan deebisudha. Fakkenyaaf,himamsi:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

Gatii 1994 deebisi.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Waggaa baranaa"
End Sub

Please support us!