WeekDay Function (BASIC)

Lakkoofsa guyyaa torbanii waliin wal gitu kan lakkoofsa guyyaa kamiitiin ibsamu deebisa innis dateSerial ykn DateValue faankishiniin ibsama.

Syntax:


WeekDay (Lakkoofsa)

Return value:

intergaa

Parameters:

Lakkoofsa:Himamsa itergaa lakkofsa guyyaa kamii of keessaa qabu kan guyyaa torbanii (1-7) shallaguuf nu garagaarudha.

Fakkeenyi armaan gadii faankishinii weekday jedhu fayyadamuun yommuu ati guyyaa galchitu guyyaa torbanii murteessa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
REM galiisa fi agarsiisa guyyaa torbee
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Sunday"
    Case 2
      sDay="Monday"
    Case 3
      sDay="Tuesday"
    Case 4
      sDay="Wednesday"
    Case 5
      sDay="Thursday"
    Case 6
      sDay="Friday"
    Case 7
      sDay="Saturday"
  End Select
  msgbox "" + sDay,64,"Har'a Guyyaan"
End Sub

Please support us!