Month Function

Waggaa ji'a tartee guyyaa irraa deebisi kan faankishinii dateSerial fi DateValue irraa maddu.

caasimaa:


Ji'a (Lakkoofsa)

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Lakkoofsa: Numeric expression that contains the serial date number that is used to determine the month of the year.

Faankishininin kun faallaa DateSerial ti.Kan inni deebisu ji'a waggaa keessatti kan guyyaa ta'e waliin wal gutu yommuu ta'u DateSerial tiin madda ykn DateValue. Fakkeenyaaf, himamsa.


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

gatiii 12 deebisi.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"Ji'a amma"
End Sub

Please support us!