Day Function

Tartee lakkoofsa guyyaa irratti hundaa'uudhaan gatii deebisa kan guyyaa ji'aa ibsu kan inni madduuniis faankishinii DateSerial ykn DateValue jedhamuuni.

caasimaa:


Guyyaa (Lakkoofsa)

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Lakkoofsa: Himamsa numeerikaalaa kan laakkofsa tartee guyyaa of keessaa qabu kanarraa guyyaa ji'aa murteessu dandeessa.

Faankishiniin kun bu'uuraan faallaa DateSerial faankishiniiti,tartee lakkoofsa guyyaa irra guyyaa ji'aa deebisa DateSerial faankishinii irraa madda ykn DateValuefaankishinii jedhamu irraa.Fakkeenyaaf,himamsa.


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

Gatii 20 deebisi.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleDay
    Maxxansa "Day " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " of the month"
End Sub

Please support us!