Guyyaa fi yeroo Functions

Himootaa fi faankishinoota asitti ibsaman guyyaa fi yeroo herreeguuf fayyadami.

LibreOffice Bu'uurri garagarummaa yeroo ykn guyyaa gara yeroo fi guyyaa ittifufaa gatii numeerikaalaati geedara. Erga garaagarumman shallagamee booda faankishinoonni adda ta'an gatii yeroo waaltinaatti ykn guyyaa akkataa qophii ti irra deebi'ee geedara.

Sajoo Qaxxee

Gatii guyyaa fi yeroo gara lakkoofsa qeenxee bololi'aa kurniitee walitti makuun ni dandeessa.Guyyaan gara itergaatti fi yeroon immo gara gatii kurniiteetti jijjiirame. LibreOffice Kanamalees, bu'uurrii yeroo ibsame guyyaaa fi yeroo of keessaa qabu qosa guyyaa gegeedarama ni deegara.


Gatiiwwan guyyaa jijjiiruu

Faankishiniin armaan gadii gatii guyyaa gara lakkoofsa shallagamuu danda'uuti jijjiiree gara duubati deebi'a.

Converting Time Values

Faankishiniin armaan gadii gatii yeroo gara lakkoofsa shallagamaatti jijjiira.

Sirna Guyyaa fi Yeroo

Himoonni fi faankishiniin armaan gadii sirna guyyaa deebisu ykn olkaa'u.

Please support us!