FileExists Function

Yoo faayilii ykn baafni maqaa gidduugaleessa agargoo irrati argame murteesi.

caasimaa:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Gatii deebii:

Bool

Ulaagaalee:

FileName | DirectoryName: Himamsa diraa kammiiyyuu kan faayilii ifa hin taane of keessa qabu. sirnasxaa URL kanas fayyadamuu ni dandeessa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Please support us!