RmDir Statement

Gidduugaleessa daataa irraa galeeloo jiru balleessi.

caasimaa:


RmDir Text As String

Ulaagaalee:

Barruu: Himamsa diraa kan maqaa ibsu fi xurree galeeloo kan balleessuu barbaadde. kanaas fayyadamuu dandeessa sirnasxaa URL.

Yoo xurree murtaa'uu baate Hima SetAttr jedhamu irraa galeeloof barbaadii xurree ammaa haquu yoo barbaadde. Yoo achi jiraachuu baatee ergaan dogogoraa ni mul'ata.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne

Fakkeenya:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Please support us!