Name Statement

Faayilii ykn galeeloo jiru maqaa jijjiiri.

caasimaa:


Name OldName As String As NewName As String

Ulaagaalee:

OldName, NewName: Himamsa diraa kammiyyu kan maqaa faayilii ibsu xurree dabalatee. Kanas fayyadamuu dandessa sirnaasxaa URL.

Fakkeenya:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    msgbox "Faayiliin duraanuu ni jira"
End If
End
End Sub

Please support us!