GetAttr Function

Haala laklamee kan gosa faayilii ykn maqaa qabee galeeloo deebisa.

caasimaa:


GetAttr (Barruu akk diraati)

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Text: Himamsa diraa kammiiyyuu kan faayilii ifa ta'e of keessa qabu. kanas fayyadamuu ni dandeessa Sirnasxa URL.

Faankishiniin kun amala faayilii ibsamee murteessu fi haala laklamee erga deebise booda amaloota faayilii armaan gadii addaan baasuuf gargaara.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne 53 Faayilii hin argamne

Gatii

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file

ATTR_SYSTEM

4

System file

ATTR_VOLUME

8

Returns the name of the volume

ATTR_DIRECTORY

16

Returns the name of the directory only.

ATTR_ARCHIVE

32

File was changed since last backup (Archive bit).


Yoo amaloota baayitii laklamee qindeefamee beekuu barbaade, toofataa gaaffii gadii fayydami.

Fakkeenya:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler REM qiyaaffannoo  error-handler dhaaf hiiki.
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Please support us!