FileLen Function

Dheerina faayilii bayitiin deebisi.

caasimaa:


FileLen (Barruu akka Diraa ti)

Gatii deebii:

Dheeraa

Ulaagaalee:

Text: Himamsa diraa kammiiyyuu kan faayilii ifa ta'e of keessa qabu. kanas fayyadamuu ni dandeessa Sirnasxa URL.

Faankishiniin kun dheerina faayilii murteessa. Yoo fankishiniin FileLen waamame faayilii banaa ta'e, dheerina faayilii osoo hin banamin dura deebisa.Dheerina faayilii banamaa ammaa murteessuuf, faankishinii Lof fayyadami.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Please support us!