CurDir Function

Bakkabu'oota diraa kan xurree ammee oofuu ibsame deebisi.

Sajoo Ofegannoo

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


caasimaa:


CurDir [(Text As String)]

Gatii deebii:

Diraa

Ulaagaalee:

Barruu: Himamsa kammiyyuu kan oofuu ibsu (Fakkeenyaaf, "C" hirama tokkoffaa kan oofuu jabaa duraatiif).

Yoo oofuun ibsamuu baatee ykn oofuun dheerina diraa duwwaa ("") ta'e, CurDir xurree oofaa ammaat deebisa. LibreOffice Bu'uurrii dogogora gabaasa yoo caasimni ibsi oofuu sirrii ta'uu baatee, oofuun hin argamu ykn yoo oofuun qubootaa mul'ate erga qubeen mula'ate CONFIG keessatti hiikama. SYS oofuu dhumaa waliin ta'a.

Faankishiniin kun qub-sukanaawaa miti.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

68 mi`a hin jire 68 mi`a hin jire 68 mi`a hin jire

7 Qaabataa keessaa

51 Dogoggora keesaa 51 Dogoggora keesaa 51 Dogoggora keesaa 51 Dogoggora keesaa

Fakkeenya:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!