ChDrive Statement

Oofuu ammee jijjiiri.

Sajoo Ofegannoo

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


caasimaa:


ChDrive Text As String

Ulaagaalee:

Barruu:Himamsa itergaa kamiyyuu kan oofuu qubee haaraa of keessa qabu.Yoo barbaadde faaydamuu dandeessa. sirnasxaa URL .

Oofuun qubee guddaadhaan moggafamuu qaba.Fodaalee jalatti, qubeen ati oofuudhaan moggaaste ijaarsa LASTDRV dhaan murataa'e. yoo qajeelfami diraa arfii danuu ta'e, qubee duraa qfatuu fydhtama qaba. Yoo oofuu hin jirree gahiinsaan fudhate,dogogorri hima OnError jedhamu waliin gabaafama.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

68 mi`a hin jire 68 mi`a hin jire 68 mi`a hin jire

76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne

Fakkeenya:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" REM Yoo oofuun 'D' jiraate qofa danda'ama.
End Sub

Please support us!