ChDir Statement

Oofuu ykn galeeloo ammee jijjiira.

Sajoo Ofegannoo

This statement currently does not work as documented. See this issue for more information.


caasimaa:


ChDir Text As String

Ulaagaalee:

Barruu: Himamsa itergaa kan galeeloota xurree oofuu ibsu.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo oofuu ammee jijjiiruu barbaadde oofuu qubee xuqlameetti aansee dhufu qalchi.


Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne

Fakkeenya:


Sub ExampleChDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Please support us!