Seek Statement

Faayilii hima banaadhaan baname qubannoo itti aanee barreefamu ykn dubbifamuf qubannoo qindeessi.

Faayilii darbee darbee argachuuf, himni barbaachaa lakkoofsa gabaasa itti aanee dhufu qindeessa.

Faayiloota biraatiif,himni barbaachaa qubannoo baayitii mogaasa kan dalagni itti aanu mula'atu.

Kanas ilaali: Bani, Baraadi.

caasimaa:


Seek[#FileNumber], Position (As Long)

Ulaagaalee:

FileNumber: Lakkofsi karaa agargaa hima banaa keessatti fayyada.

Qubannoo: Qubannoo itti aanuu barreessuuf ykn dubisuuf. Qubannoon lakkofsa gidduu 1 and 2,147,483,647 moggaafama.Akkataa gosa faayilii kanaatti,qabannoon hamma gabaasaa agarsiisa (faayiliin haalata darbee darbeen kessatti) ykn qabannoo baayitii(faayilii lamee, bahaa, miiltessi,naqa ykn haalata).Baayitiin dura faayilii keessatt 1, Baayitiin faayilii lammaffa keessatti 2, fi kanaaf kan kan fakkaatan.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

52 Maqaa faayiylii yookiin lakkoofsa yaraa

Please support us!