Lof Function

Hamamtaa faayilii banaa baayitiin deebisa.

caasimaa:


Lof (FileNumber)

Gatii deebii:

Dheeraa

Ulaagaalee:

FileNumber: Himannoo numeerikaalaa kan baay'ina faayilii of keessaa qabu innis hima banaadhaan ibsama.

Sajoo Qaxxee

Dheerina faayilii hin banamnee argachuuuf,faankishinii kana FileLen fayyadami.


Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

52 Maqaa faayiylii yookiin lakkoofsa yaraa

Fakkeenya:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM must be a Variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Barbaachaa #iNumber,1 REM Qubannoo duraaratti
  Put #iNumber,, "Kun barruu sarara tokkoffaati" REM Barruudhaan guuta
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu isa lammaffa dha"
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu isa sadaffaadha"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Kun barruu sarara haaraa ti"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Kun barruu kuusaa 20 keessati"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!