Eof Function

Yoo qareen faayilii dhuma faayilichaa irra gahe murteessi.

caasimaa:


Eof (intexpression As Integer)

Gatii deebii:

Bool

Ulaagaalee:

Intexpression: Himannoo itergaa kamiyyuu kan baay'ina faayilii banamee qoratu.

Gara naqa darbettii yommuu dhuftu dhuma faayilii irratti dogogora hanbisuuf EOF fayyadami. Yoo naqa ykn hima argannaa fayilii irra dubbisuuf fayyadamtu faayiliin qaree baay'ina lakkofsa baayitii dubbifameen ola'ana.Yoo dhumni faayilii dhaqabame,EOF gatii "Dhugaa"(-1) deebisa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

52 Maqaa faayiylii yookiin lakkoofsa yaraa

Fakkeenya:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!