Write Statement

Deetaa faayilii tartiibaa irratti barreessi.

caasimaa:


Write [#FileName], [Expressionlist]

Ulaagaalee:

MaqaaFaayilii: ibsa lakkoofsaa kammiiyyuu ta`ee kan lakkoofsa faayilii hima banuutiin ka ta`ee faayilii duraa dubaa ofkeessatti qabatu dha.

Expressionlist: Jijjiiramaa ykn himannoon kan ati faayilii keessa galchuu barbaadde qoodduudhaan garagar baha.

Himannon tarree yoo bade Barreessuu himni faayiilii duwwaattii miiltaha.

Tarree himannoo faayilii haaratii ykn kan jirutti ida'uuf, faayiliin haalata kana keessatti Output ykn Append banamuu qaba.

Diraan ati barreessite mallattoo waraabbii keessatti fi qoodduun gargar baha.Daangessaa kana tarree himannoo keessa galchuu hin qabdu.

Tokkoon tokkoo Barreessuu Hima bahaa sarara mallattoo xumuraa akka galfata dhumaati

Lakkofsi kurnyee daangessaa akka qindaa'ina gitoo biyyatti jijjirama.

Fakkeenya:


Sub ExampleWrite
Dim iCount As Integer
Dim sValue As String
  iCount = Freefile
  Open "C:\data.txt" For Output As iCount
  sValue = "Hamburg"
  Write #iCount,sValue,200
  sValue = "New York"
  Write #iCount,sValue,300
  sValue = "Miami"
  Write #iCount,sValue,450
  Close #iCount
End Sub

Please support us!