Put# Statement

Kuusaa faayilii firaa irratti barreessii ykn tartiiba baayitii fayilii lamee irratti.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parameters:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

Faayilii lameedhaaf(gahiinsa lamee), qubannoo baayitii faayilii keesssatti bakka barreesuu irraa eegaltu.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Yaadannoo faayilii firaa: Qabiyyeen faayilii kanaa yoo dheerina kuusaa ibsameen wal gituu baate LenHima haraggoo Banaa iddoon kuusaan haaraan itti barraahe gidduu fi kuusaa itti aanee faayiliirra deetaa jiru faayilii ati irratti barressitu waliin jiifata.

Yaadannoo faayilii lamee: Qabiyyeen gegeedaramaa qubannoo ibsame irratti katabama kana malees faayiliin qareen baayitii dhumaatiin booda sagii kallattiiti. Kuusaa gidduu iddoon hafuu hin qabu.

Example:

Please support us!