Put Statement

Kuusaa faayilii firaa irratti barreessii ykn tartiiba baayitii fayilii lamee irratti.

Hima: argannoo kan ilaali.

caasimaa:


Put [#] FileNumber As Integer, [position], Variable

Ulaagaalee:

FileNumber: Himannoo itergaa kamiyyuu kan faayilii itti bareessuu barbaadde hiikan.

Qabannoo: Faayiloota fira ta'aniif(gahiinsa darbee darbee),baay'ina kuusaa ati barreesuu barbaaddee.

Faayilii lameedhaaf(gahiinsa lamee), qubannoo baayitii faayilii keesssatti bakka barreesuu irraa eegaltu.

Gegeedaramaa: Maqaa gegeedaramaa kan ati faayiliitti barreessuu barbaaddu.

Yaadannoo faayilii firaa: Qabiyyeen faayilii kanaa yoo dheerina kuusaa ibsameen wal gituu baate LenHima haraggoo Banaa iddoon kuusaan haaraan itti barraahe gidduu fi kuusaa itti aanee faayiliirra deetaa jiru faayilii ati irratti barressitu waliin jiifata.

Yaadannoo faayilii lamee: Qabiyyeen gegeedaramaa qubannoo ibsame irratti katabama kana malees faayiliin qareen baayitii dhumaatiin booda sagii kallattiiti. Kuusaa gidduu iddoon hafuu hin qabu.

Fakkeenya:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Must be a variant type
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Position to start writing
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu tokkoffaati" REM Sarara barruudhaan guuta.
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu isa lammaffa dha"
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu isa sadaffaadha"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Kun barruu haaradha"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Kun barruu kuusaa 20 keessati"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!