Put# Statement

Kuusaa faayilii firaa irratti barreessii ykn tartiiba baayitii fayilii lamee irratti.

tip

Use Print# statement to print data to a sequential text file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Put Statement diagram


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Parameters:

fileNum: Any integer expression that defines the file that you want to write to.

recordNum, filePos: For relative files (random access files), the number of the record that you want to write.

Faayilii lameedhaaf(gahiinsa lamee), qubannoo baayitii faayilii keesssatti bakka barreesuu irraa eegaltu.

variable: Name of the variable that you want to write to the file.

Yaadannoo faayilii firaa: Qabiyyeen faayilii kanaa yoo dheerina kuusaa ibsameen wal gituu baate LenHima haraggoo Banaa iddoon kuusaan haaraan itti barraahe gidduu fi kuusaa itti aanee faayiliirra deetaa jiru faayilii ati irratti barressitu waliin jiifata.

Yaadannoo faayilii lamee: Qabiyyeen gegeedaramaa qubannoo ibsame irratti katabama kana malees faayiliin qareen baayitii dhumaatiin booda sagii kallattiiti. Kuusaa gidduu iddoon hafuu hin qabu.

Example:

Example:


Sub ExampleRandomAccess
  Dim iNumber As Integer
  Dim sText As Variant REM Must be a variant
  Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Qubannoo jalqaba irraatti
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu tokkoffaati" REM Sarara barruudhaan guuta.
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu isa lammaffa dha"
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu isa sadaffaadha"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Kun barruu haaradha"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Kun barruu kuusaa 20 keessati"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!