Line Input # Statement

Diraa tartiiba faayilii irraa gara gegeedaramaatti dubbusi.

caasimaa:


Line Input #FileNumber As Integer, Var As String

Ulaagaalee:

FileNumber: Baay'ina faayilii kan deetaa ati dubbisuu barbaadde of keessaa qabu. Duraan dursa faayiliin jefuraa INPUT jedhamu waliin hima banaa waliin banamuu qaba.

var: Maqaa gegeedaramaa kan bu'aa kuusu..

Himasarara naqaa# waliin, diraawwan fayilii banaa irraa gara gegedaramaati dibisuu dandeessa.Gegedaramaan diraa sarara sararaan hanga daangaa toorbarruu (Asc=13) ykn (Asc=10) dubbifamu. Diraa dhumaa irratti sararrii mallattoo dhumaa hindabalamu

Fakkeenya:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Maxxansa #iNumber, "Kun Sarara barruuti"
  Print #iNumber, "Kun sarara barruu kan birooti"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!