Input# Statement

Tartiiba faayilii irraa deetaa dubbisa.

Syntax:

Input Statement diagram


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Parameters:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must be opened with the Open statement using the key word INPUT.

var: A numeric or string variable that you assign the values read from the opened file to.

Himni Input# gatii numeerikaalaa ykn diraa faayilii banaa irraa deetaa gegeedaramaa tokkoo fi isaa olitti mogaafama. Gegeedaramaan numeerikaalaa hanga daangaa toorbarruu (Asc=13) (Asc=10),iddoo,qoodduu dubbisa. Gegeedaraman diraa hanga toorbarruu(Asc=13), (Asc=10), ykn qoodduutti dubbisa.

Deetaa fi akaakuu deetaa faayilii banaa keessaa tartiiba tokkoon akka ulaagaa gegeedaramaa "var" mul'achuu qaba.Yoo gatii numeerikaala hin taane gegeedaramaa numeerikaalaati moggaaste "var" gatii "0" moggaafama.

Kuusaan qooddudhaan addan bahan gegeedaramaa diraatti hin moggafaman. Mallattoo waraabbii("") hubannoo keessaa galuu qaba.Yoo faayiliirraa arfii kana dubbisuu barbaadde sarara kana fayyadami hima Input# barruu qulqulluu sarara sararaan dubbisuuf (faayiliin arfii maxxanfamaa qofa of keessaa qaba).

Yoo dhumni faayilii dhaqabame ennaa maalimni deetaa dubbifamu dogogorrii uumamee hojiin addaan kuta.

Example:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Write data ( which we will read later with Input ) to file
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' Read data file using Input
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Please support us!