Input# Statement

Tartiiba faayilii irraa deetaa dubbisa.

caasimaa:

Input #FileNumber As Integer; var1[, var2[, var3[,...]]]

Ulaagaalee:

FileNumber: Baay'ina faayilii kan deetaa dubbisuu barbaadde of keessaa qabu. Faayiliin hima banaa irraa banamuu qaba jefuraa INPUT jedhamu fayyadamuudhaan.

var: Gegeedaramaa numeerikaalaa ykn diraa kan gatii faayilii banaa irraa dubbifamu.

Himni Input# gatii numeerikaalaa ykn diraa faayilii banaa irraa deetaa gegeedaramaa tokkoo fi isaa olitti mogaafama. Gegeedaramaan numeerikaalaa hanga daangaa toorbarruu (Asc=13) (Asc=10),iddoo,qoodduu dubbisa. Gegeedaraman diraa hanga toorbarruu(Asc=13), (Asc=10), ykn qoodduutti dubbisa.

Deetaa fi akaakuu deetaa faayilii banaa keessaa tartiiba tokkoon akka ulaagaa gegeedaramaa "var" mul'achuu qaba.Yoo gatii numeerikaala hin taane gegeedaramaa numeerikaalaati moggaaste "var" gatii "0" moggaafama.

Kuusaan qooddudhaan addan bahan gegeedaramaa diraatti hin moggafaman. Mallattoo waraabbii("") hubannoo keessaa galuu qaba.Yoo faayiliirraa arfii kana dubbisuu barbaadde sarara kana fayyadami hima Input# barruu qulqulluu sarara sararaan dubbisuuf (faayiliin arfii maxxanfamaa qofa of keessaa qaba).

Yoo dhumni faayilii dhaqabame ennaa maalimni deetaa dubbifamu dogogorrii uumamee hojiin addaan kuta.

Fakkeenya:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iCount As Integer
Dim sName As String
Dim sValue As Integer
Dim sFileName As String
 
sFileName = "c:\data.txt"
iCount = Freefile
 
' Write data ( which we will read later with Input ) to file
Open sFileName For Output As iCount
sName = "Hamburg"
sValue = 200
Write #iCount, sName, sValue
sName = "New York"
sValue = 300
Write #iCount, sName, sValue
sName = "Miami"
sValue = 459
Write #iCount, sName, sValue
Close #iCount
 
iCount = Freefile
' Read data file using Input
Open sFileName For Input As iCount
Input #iCount; sName, sValue
MsgBox sName & " " & sValue
Input #iCount; sName, sValue
MsgBox sName & " " & sValue
Input #iCount; sName, sValue
MsgBox sName & " " & sValue
Close #iCount
End Sub

Please support us!