Get Statement

Faayilii fira ta'e irraa kuusaa ykn tartiiba baayitii faayilii lamee irraa gara gegeedaramaatti dubbisa.

Hima: PUT ilaali.

caasimaa:


Get [#] FileNumber As Integer, [Position], Variable

Ulaagaalee:

FileNumber: Himannoo itergaa kammiyyuu kan baay'ina faayilii murteessu.

Qabannoo: Faayilii haala darbee darbeetiin banamu, Qabannoo Baay'ina kuusaa dubbisuu barbaaddu.

Faayilii haala lameetiin baname qabannoo iddoo qabannoon baayitii dubbisuun irraa eegalu.

Yoo Qabannoo dhiifame, qabdoon ammee ykn faayiliin qabdoo kuusaa deetaa ammee fayyadama.

Jijjiiramaa: Maqaa jijjiramaa dubbifamuuf. Quxaala wanta gegeedaramaa waliin, akaakuu gegeedaramaa kammiyyuu fayyadamuu dandeessa.

Fakkeenya:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant REM Must be a variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 REM Qubannoo jalqaba irraatti
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu tokkoffaati" REM Sarara barruudhaan guuta.
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu isa lammaffa dha"
  Put #iNumber,, "Kun sarara barruu isa sadaffaadha"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"Kun barruu haaradha"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"Kun barruu kuusaa 20 keessati"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!