Faankishinoota Faayilii naqa/Bahaa

Get Statement

Faayilii fira ta'e irraa kuusaa ykn tartiiba baayitii faayilii lamee irraa gara gegeedaramaatti dubbisa.

Input# Statement

Tartiiba faayilii irraa deetaa dubbisa.

Line Input# Statement

Reads a line from a sequential file into a variable.

Put# Statement

Kuusaa faayilii firaa irratti barreessii ykn tartiiba baayitii fayilii lamee irratti.

Write# Statement

Writes data to a sequential text file with delimiting characters.

Loc Function

Faayilii banaadhaaf qubannoo ammee deebisa.

Seek Function

Faayilii hima banaadhaan baname qubannoo itti aaneen barreefamu ykn dubbifamun qubannoo deebisa.

Eof Function

Yoo qareen faayilii dhuma faayilichaa irra gahe murteessi.

Lof Function

Hamamtaa faayilii banaa baayitiin deebisa.

Please support us!