Reset Statement

Faayilii banamaa hundaa cufi qabiyyee faayilii ittisoo walitti bu'iinsaa hundaa keessaa baxxee jabaa irratti barreessi.

caasimaa:


Reset

Fakkeenya:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
Dim iNumber As Integer
Dim iCount As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Kun Barruu sarara haaraati "
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed",0,"Error"
End Sub

Please support us!