FreeFile Function

Faayilii banameef lakkoofsa faayilii itti aanuun argamu deebisi. Lakkoofsa faayilii kan duranuu faayilii ammee banameen hin gargaaramne gargaaramuun faayilii banuuf faankishinii kannatti gargaarami.

caasimaa:


FreeFile

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Faankishiniin kun hima baname duratti hatatamaan gargaara.Faayiliin Duwwaan lakkoofsa faayilii itti aanee argamu deebisa, garuu faallaa hin godhu.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

67 Faayiloota hedduu 67 Faayiloota hedduu 67 Faayiloota hedduu

Fakkeenya:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "First line of text"
  Print #iNumber, "Another line of text"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!