InputBox Function

Proompitii qaaqa iddoo fayyadamaan barruu naqu agarsiisi.Naqaan gara jijjiiramaatti ramadameera.

Himni Sanduuqa Naqaa barruu qaaqa keessaan saaguuf tooftaa mijataa dha. Naqaa TOLE cuuqaasuun yookiin Deebii dhiibuun dhugoomsi.Naqaan akka gatii deebii faankishiniiti ni deebi`a. Osoo qaaqa dhiisi waliin cufte, Sanduuqni Naqaa diraa ("")dheerina zeeroo deebisa.

Syntax:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parameters:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Return value:

Diraa

Example:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Please enter a phrase:","Dear User")
    MsgBox ( sText , 64, "Confirmation of phrase")
End Sub

Please support us!