Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

tip

Use Put# statement to write data to a binary or a random file. Use Write# statement to write data to a sequential text file with delimiting characters.


Syntax:

Print syntax


Print [#filenum,] expression1[{;|,} [Spc(number As Integer);] [Tab(pos As Integer);] [expression2[...]]

Parameters:

filenum: Any numeric expression that contains the file number that was set by the Open statement for the respective file.

expression: Any numeric or string expression to be printed. Multiple expressions can be separated by a semicolon. If separated by a comma, the expressions are indented to the next tab stop. The tab stops cannot be adjusted.

number: Number of spaces to be inserted by the Spc function.

pos: Spaces are inserted until the specified position.

Osoo tuq lameen yookiin qoodduun himannoo booda maxxanfamuuf argaman, bu`uuri LibreOffice barruu sanduuqa yerommaa keessattii fi sagantaa hojjoomuu maxassa maleen itti fufa. Yommuu himni maxxansaa biroon tuq lamee yookiin qoodduu malee dhumarratti uumamu, barruun maxxansamuu qaban hundi altakkaa ni maxxansamu.

Himannoon lakkoofsa poositiivii bakka duraa waliin ajajamuu.ni maxxansamu. Himannoon neegatiivii mallattoo hi`isuudhaan ajajamuun ni maxxansamu. Osoo gatiiwwan tokko tokko hangana tuqaa bololi`uuf dheeratan, himannoon lakkoofsa dara duubaan ibsa expooneentii keessatti ni maxxansamu.

Osoo himannoon maxxansamu dheerina tokko tokko caale, agarsiifamni ofummaan sarara itti aanu marsa.

Sajoo Yaaddannoo

You can insert the Tab function, enclosed by semicolons, between arguments to indent the output to a specific position, or you can use the Spc function to insert a specified number of spaces.


Example:

Please support us!