MsgBox Function

Sanduuqa qaaqa ergaa ofkkeessaa qabu agarsii akasumas gatii deebisi.

caasimaa:


MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]])

Gatii deebii:

intergaa

ulaagaa:

Barruun: ibsa diraa kan sanduuqa qaaqa keessatti akka ergaati argarsiifamu dha. Sarari cita Chr$(13) waliin saagamuu ni danda`a.

QaaqaMatduree: ibsa diraa kabala matduree qaaqa keessatti agarsiifamu dha. Osoo gatame, kabali matduree maqaan fayyadama duraa duubaan agarsiifama.

TAkaakuun: ibsa intergaa kamiyyuu ta`ee kan gosa qaaqa, akasumas lakkoofsa fi gosa qabduuwwan agarsiifamaii, figaso sajoo ifteessa. Akaakuun walquunnama biiti sarxaalee (maalimoota walquunnama gattiiwwan dabalatan ibsamu):

Gatiiwwan

Named constant

Integer value

Definition

MB_OK

0

Display OK button only.

MB_OKCANCEL

1

Display OK and Cancel buttons.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Display Abort, Retry, and Ignore buttons.

MB_YESNOCANCEL

3

Display Yes, No, and Cancel buttons.

MB_YESNO

4

Display Yes and No buttons.

MB_RETRYCANCEL

5

Display Retry and Cancel buttons.

MB_ICONSTOP

16

Add the Stop icon to the dialog.

MB_ICONQUESTION

32

Add the Question icon to the dialog.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Add the Exclamation Point icon to the dialog.

MB_ICONINFORMATION

64

Add the Information icon to the dialog.

128

First button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON2

256

Second button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON3

512

Third button in the dialog as default button.


Gatii deebii:

Named constant

Integer value

Definition

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Cancel

IDABORT

3

Abort

IDRETRY

4

Retry

IDIGNORE

5

Ignore

IDYES

6

Yes

IDNO

7

No


Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialog title")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialog title")
End Sub

Please support us!