MsgBox Statement

Sanduuqa qaaqa ergaa ofkeessaa qabu agarsiisi.

caasimaa:


MsgBox Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]] (As Statement) or MsgBox (Text As String [,Type As Integer [,Dialogtitle As String]]) (As Function)

ulaagaa:

Barruun: ibsa diraa kan sanduuqa qaaqa keessatti akka ergaati argarsiifamu dha. Sarari cita Chr$(13) waliin saagamuu ni danda`a.

QaaqaMatduree: ibsa diraa kabala matduree qaaqa keessatti agarsiifamu dha. Osoo gatame, kabali matduree maqaa fayyadama duraa duubaan agarsiisa.

Akaakuun: ibsa intergaa kamiyyuu ta`ee kan gosa qaaqa, akasumas lakkoofsa fi gosa qabduuwwan agarsiifamaii, figaso sajoo ifteessa. Akaakuun walquunnama biiti sarxaa, kana jechuun, maalimoota walquunnama gattiiwwan dabalata isaanii bakka bu`a.

Named constant

Integer value

Definition

MB_OK

0

Display OK button only.

MB_OKCANCEL

1

Display OK and Cancel buttons.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Display Abort, Retry, and Ignore buttons.

MB_YESNOCANCEL

3

Display Yes, No, and Cancel buttons.

MB_YESNO

4

Display Yes and No buttons.

MB_RETRYCANCEL

5

Display Retry and Cancel buttons.

MB_ICONSTOP

16

Add the Stop icon to the dialog.

MB_ICONQUESTION

32

Add the Question icon to the dialog.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Add the Exclamation Point icon to the dialog.

MB_ICONINFORMATION

64

Add the Information icon to the dialog.

128

First button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON2

256

Second button in the dialog as default button.

MB_DEFBUTTON3

512

Third button in the dialog as default button.


Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "An unexpected error occurred."
 Const sText2 = "The program execution will continue, however."
 Const sText3 = "Error"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Please support us!