Faankishinoota sa`atii darbee

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Jijjiiramtoota

Himoonni fi faankshinoonni armaan gadii jijjiiramtoota walii dalaguuf.Jijjiiramtoota ibsuuf ykn qindeessuuf,jijjiiramtoota gosa tokkorraa gara birootti geeddaruuf,ykn gosa jijjiiramaa murteessuuf faankshinoota kana fayyadamuu dandeessa.

Logical Operators

ogeejjii yaayaa armaan gadii LibreOfficeBasic n deeggaramu

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Diraawwan

Faankishinoonni fi himoonni armaan gadii diraawwan gataa'essee deebisa.

Guyyaa fi yeroo Functions

Himootaa fi faankishinoota asitti ibsaman guyyaa fi yeroo herreeguuf fayyadami.

Mathematical Operators

Ogeejjii Herreegaa armaan gadiiLibreOfficeBu'uuran deeggaramu

Faankishinoota lakkoofsaa

faankishinoonni lakkoofsa armaan gadii hediisa dalagu. Herreegni fi ogeejjiin Buuliyaanii kutaa addaatti ibsame.Faankishinoonni Ogeejjii irraa adda, faankishinoonni walii galtee dabarsuu fi bu'aa deebisuu yoo ta'u ogeejjiin immoo bu'aa himannoowwan lakkoofsaa lamaa walitti qabuun deebisa.

Screen I/O Functions

Kutaan kun Faankishinoota Sa`atii Darbee qaaqalee naqaa fi bahaa galiinsa itti fayyadamaa waamuuf gargaaru ibsa.

Faankishinoota I/O Faayilii

Faayiloota (data) itti gargaaraman ibsame uumuu fi to`achuuf Faankishinoota I/O Faayilii gargaarami.

Too'annaa Sagantaa Raawwii

Himoonni armaan gadii sagantaa rawwii too'atu.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Ajajawwan Biroo

Kuni, tarreffama faankishinootaa fi himootaa kanneen akaakuu biraa keessatti hin hammatamnee ti.

Please support us!