Too'annoota Saagi

Kabala SanduuqaMeeshaa bana.

Icon Choose Controls

Too'annoota Saagi

Qabduu

Icon Button

Qabduu ajajaa ida'a. qabduu ajajaa akka hiika mudata jechuun kan akka cuqaasa hantuuttee raawwatuu akka sifayyadamuu nidandeesa.

Yoo barbaade, qabduutti barruu yk saxaatoo ida'uu nidandeesa

Too'annaa Calaqqee

Icon Image Control

Too'annoo isa saxaatoo mul'isu ida'a.

Saanduqa Filannoo

Icon Check Box

Saanduqa dhugoomsii kan faankishinii kaasii ykn dhaamsii deebisuuf fayyadamuu dandeessu ida'a.

Qabduu Dirqala

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Dirree moggaasi

Icon Label Field

Asxaalee barruu agarsiisuuf dirree ida'a. Asxaaleen kun barruu duraan ibsame agarsiisuuf qofa, barruu saaguufii mit.

Sanduuqa Barruu

Icon Text Box

Sanduuqa naqa iddoo itti barruu galchuuf gulaaluu dandeesuu ida'a.

Sanduuqa Tarree

Icon List Box

Sanduuqa iddoo glfata tarree irraa itti cuqaasuu dandeesuu ida'a.

Sanduuqa Makaa

Icon Combo Box

Saanduqa makaa ida'a. Saanduqni makaan saanduqa tarree sarara tokkoo kan fayyadamaan cuqaasuu danda'uu, fi achiin tarree irraa galfata fili. Yoo barbaadde, galfatoota saanduqa makaa "dubbisuu qofa" keessa godhuu dandeessa.

KabalaMarfata Sardalaa

Icon Horizontal Scrollbar

KabalaMarfata sardalaa qaqaatti ida'a.

KabalaMarfata Sarjaa

Icon Vertical Scrollbar

KabalaMarfata Sarjaa qaqaatti ida'a.

Sanduuqa Gurmuu

Icon Group Box

Godayyaa too'annoota walfakkaatan ilaalaa qooduuf kan fayyadamuu dandeessu ida'a, kan akka qabdoota filannoo.

note

Qabdoota filannoo garoota adda addaa lama qindeessuuf, kasaan caancala kan godayyaa garee kasoota caancalaa garoota lamaanii gidduu ta'uu isaa dhugoomsi.


Kabala Guddinaaoo'

Icon Progress Bar

Agarsistuu guddinaa qaqaatti ida'a.

Sarara Surdala

Icon Horizontal Line

Sarara Surdala qaqaatti ida'a.

Sarara Sarjaa

Icon Vertical Line

Sarara sarjaa qaqaatti ida'a.

Dirree Guyyaa

Icon Date Field

Dirree guyyaa ida'a.

Yoo amala "gadbuusa" dirree guuyyaaf ramadde, fayyadamaan guyyaa filuuf dhahaa gadbuusuu danda'a.

Dirree Sa'aatii

Icon Time Field

Dirree sa'aatii ida'a.

Dirree Lakkofsaa

Icon Numeric Field

Dirree Lakkofsaa ida'a.

Dirree Mahaallaqa

Icon Currency Field

Dirree mahaallaqa ida'a.

Dirree Dhangi'ame

Icon Formatted Field

Saanduqa barruu iddoo barruuf dhangeessuu naqame ykn bahame akkasumas akka gatoolee daangessaa kamuu qindeessuu dandeessu ida'a.

Dirree Sarxaa

Icon Pattern Field

Dirree haguuggame ida'a. Dirreen haguuggame haguuggee naqamaa fi haguuggee cooka hin taane qabata. Haguuggeen naqamaa deetaa fayyadamaa kam akka saagamu murteessa. Haguuggeen cooka hin taane haala dirree haguuggame yommuu unki fe'amu murteessa.

Filannoo Dirree

Icon File Selection

Qabduu isa qaqaa filannoo faayilii banu ida'a.

Fili

Icon Select

Haalata filannoo kakaasa ykn hin kakaasu. Haalata kana keessatti, too'annoota qaaqa keessatti filachuu dandeessa kanaaf isaan gulaaluu dandeessa.

Amala

Icon Properties

Qaaqa iddoo amaloota too'annoo filataamanii itti gulaaluu dandeessuu siifbana.

Haalata Basdaduu Kakaasi

Icon Activate Test Mode

Haalata yaalii jalqaba. Haalata yaalii xumuruuf sajoo cufaa qaaqaa cuqaasi.

Afaan Taliigaa

Manage Language icon

bana qaaqa dandeessisuuf ykn qindaa'ota hedduu maddoota qaaqaa afaanotaa hedduuf taliiguu.

Too'annaa Mucha

Icon Tree Control

Too'annaa damee kan tarree sadarkaa agarsiisuu danda'u ida'a. Tarree sagantaa keetiin dilormessuu dandeessa, waamicha API fayyadamuun (Too'annaadameeX).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!