Too'annoota Saagi

Kabala SanduuqaMeeshaa bana.

Sajoo

Too'annoota Saagi

Qabduu

Sajoo

Qabduu ajajaa ida'a. qabduu ajajaa akka hiika mudata jechuun kan akka cuqaasa hantuuttee raawwatuu akka sifayyadamuu nidandeesa.

Yoo barbaade, qabduutti barruu yk saxaatoo ida'uu nidandeesa

Too'annaa Calaqqee

Sajoo

Too'annoo isa saxaatoo mul'isu ida'a.

Saanduqa Filannoo

Sajoo

Saanduqa dhugoomsii kan faankishinii kaasii ykn dhaamsii deebisuuf fayyadamuu dandeessu ida'a.

Qabduu Dirqala

Sajoo

Qabdoo kan fayyadamaa lakkoofsa filannoo irraa filuuf eyyamu ida'a. Qabdoonni filannoo gurmaa'e kasoota cancala walitti aananii dirqama qaba. Isaan bakka tokkotti saanduqa gareetiin haguugaman. Yoo qabdoota filannoo garee lamaa qabaatte, kasoota cancalaa garoota lameenii kan dhangii garoota irraa gidduu dirqama kasaa cancalaa saaguu qabda.

Dirree moggaasi

Sajoo

Asxaalee barruu agarsiisuuf dirree ida'a. Asxaaleen kun barruu duraan ibsame agarsiisuuf qofa, barruu saaguufii mit.

Sanduuqa Barruu

Sajoo

Sanduuqa naqa iddoo itti barruu galchuuf gulaaluu dandeesuu ida'a.

Sanduuqa Tarree

Sajoo

Sanduuqa iddoo glfata tarree irraa itti cuqaasuu dandeesuu ida'a.

Sanduuqa Makaa

Sajoo

Saanduqa makaa ida'a. Saanduqni makaan saanduqa tarree sarara tokkoo kan fayyadamaan cuqaasuu danda'uu, fi achiin tarree irraa galfata fili. Yoo barbaadde, galfatoota saanduqa makaa "dubbisuu qofa" keessa godhuu dandeessa.

KabalaMarfata Sardalaa

Sajoo

KabalaMarfata sardalaa qaqaatti ida'a.

KabalaMarfata Sarjaa

Sajoo

KabalaMarfata Sarjaa qaqaatti ida'a.

Sanduuqa Gurmuu

Sajoo

Godayyaa too'annoota walfakkaatan ilaalaa qooduuf kan fayyadamuu dandeessu ida'a, kan akka qabdoota filannoo.

Sajoo Yaaddannoo

Qabdoota filannoo garoota adda addaa lama qindeessuuf, kasaan caancala kan godayyaa garee kasoota caancalaa garoota lamaanii gidduu ta'uu isaa dhugoomsi.


Kabala Guddinaaoo'

Sajoo

Agarsistuu guddinaa qaqaatti ida'a.

Sarara Surdala

Sajoo

Sarara Surdala qaqaatti ida'a.

Sarara Sarjaa

Sajoo

Sarara sarjaa qaqaatti ida'a.

Dirree Guyyaa

Sajoo

Dirree guyyaa ida'a.

Yoo amala "gadbuusa" dirree guuyyaaf ramadde, fayyadamaan guyyaa filuuf dhahaa gadbuusuu danda'a.

Dirree Sa'aatii

Sajoo

Dirree sa'aatii ida'a.

Dirree Lakkofsaa

Sajoo

Dirree Lakkofsaa ida'a.

Dirree Mahaallaqa

Sajoo

Dirree mahaallaqa ida'a.

Dirree Dhangi'ame

Sajoo

Saanduqa barruu iddoo barruuf dhangeessuu naqame ykn bahame akkasumas akka gatoolee daangessaa kamuu qindeessuu dandeessu ida'a.

Dirree Sarxaa

Sajoo

Dirree haguuggame ida'a. Dirreen haguuggame haguuggee naqamaa fi haguuggee cooka hin taane qabata. Haguuggeen naqamaa deetaa fayyadamaa kam akka saagamu murteessa. Haguuggeen cooka hin taane haala dirree haguuggame yommuu unki fe'amu murteessa.

Filannoo Dirree

Sajoo

Qabduu isa qaqaa filannoo faayilii banu ida'a.

Fili

Sajoo

Haalata filannoo kakaasa ykn hin kakaasu. Haalata kana keessatti, too'annoota qaaqa keessatti filachuu dandeessa kanaaf isaan gulaaluu dandeessa.

Amala

Sajoo

Qaaqa iddoo amaloota too'annoo filataamanii itti gulaaluu dandeessuu siifbana.

Haalata Basdaduu Kakaasi

Sajoo

Haalata yaalii jalqaba. Haalata yaalii xumuruuf sajoo cufaa qaaqaa cuqaasi.

Afaan Taliigaa

Sajoo Afaan Taliigaa

bana qaaqa dandeessisuuf ykn qindaa'ota hedduu maddoota qaaqaa afaanotaa hedduuf taliiguu.

Too'annaa Mucha

Sajoo Too'annaa Mucha

Too'annaa damee kan tarree sadarkaa agarsiisuu danda'u ida'a. Tarree sagantaa keetiin dilormessuu dandeessa, waamicha API fayyadamuun (Too'annaadameeX).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!