Ejjatoo Adeemsa

Adeemsa itti aanuu booda maakroo kaasa akkasumas dhaaba.

Ajaja kana konjaakshinii keessatti ajaja Ilaali wajjin dogongoroota yakkimuuf yayyadamuu dandeessa.

Sajoo

Ejjatoo Adeemsa

Please support us!