Mudatoota

Too`annaa yookiin qaaqa filatameef ramadamoota mudata hiiki. mudatootni argaman akaakuu too`annaa filatamee irratti hundaa`a.

Xiyyeeffannoo yoo argatu

Mudatni kun kan uumamu too`annaan xiyyeeffannoo yoo argatu.

Xiyyeeffannoo yoo dhabu

Mudatni kun kan uumamu too`annaan Xiyyeeffannoo yoo dhabu.

Furtuu dhiibame

Mudatni kun kan uumamu yeroo itti fayyadamaan furtuu kamiyyuu dhiibu garuu too`annaan immoo xiyyeeffatu.

Furtuu dhiibame

Mudatni kun kan uumamu yeroo itti fayyadamaan furtuu kamiyyuu gadhiisu garuu too`annaan immoo xiyyeeffatu.

Fooyya`aa

Mudatni kun kan uumamu, yeroo too`annaan xiyyeeffanaa dhabuu fi qabeentootni too`annaa sababa dhabuu xiyyeeffanaan jijjiiramani dha.

Barruu fooyya`aa

Mudatni kun kan uumamu yeroo barruu dirree naqaa keessaatti saagdu yookiin fooyyessitu dha.

Wanta haalojii jijjiirame

Mudatni kun kan uumamu yeroo haalojiin dirree too`annaa jijjiiramu, fakkeenyaaf, filatame hanga hin filatamne.

Keessa hantuutee

Mudatni kun kan uumamu yeroo hantuuteen too`anntti saagamu.

Hantuuteen siiqa garuu furtuun dhiibama

Mudatni kun kan uumamu yeroo hamtuuteen harkisamu garuu furtuun dhiibamu.

Hantuutee siiqe

Mudatni kun kan uumamu yeroo hantuuteen too`annaa irraa siiqu dha.

Hantuutee qabduu dhiibame

Mudatni kun kan uumamu yeroo hantuuteen qabduu dhiibamu garuu akeektuun hantuutee immoo too`annaa irra ta`u dha.

Qabduu hantuutee gadhiifame

Mudatni kun kan uumamu yeroo hantuuteen qabduu gadhiifamu garuu akeektuun hantuutee too`annaa irra ta`u dha.

Hantuutee alaa

Mudatni kun kan uumamu yeroo hantuuteen too`annaa gadhiisu dha.

Yoo mijeessitu

Mudatni kun kan uumamu yeroo kabali maraa harkisamu dha.

Please support us!