To'annaa fi amaloota Qaaqa

Amaloota qaaqa yookiin too`annaa filaman ifteessi. Ajaja kanatti gargaaramuuf diqama haalata saxaxa keessa ta`uu qabda.

Deetaa amaloota Qaaqa keessa saagi

Deetaa dirreewwan sarara hedduu keessa yookiin Sanduuqota makaa qaaqa amaloota saaguuf furtuu makaa kanneen armaan gadiitti gargaarami.

Furtoota

Galteewwan

Xiyyaa Alt+Down

Sanduuqa makaa bani

Xiyyaa Alt+Up

Sanduuqa makaa cufi

Jijjiiri+Saagi

Cita sararaa dirreewwan sarara hedduu keessa saagi.

(UpArrow)

Gara sarara duraanii dhaqi

(DownArrow)

Gara sarara itti aanuu dhaqi

Saagi

Jijjiirraan dirree fi bakkootaa iirratti gochuun qaree gara dirree itti aanuutti ni bobaasa.


Waliigala

Too`annaa yookiin qaaqa filamaniif amaloota ibsi.Amaloonni argaman akaakuu too`annaa filameerratti hundaa`a.Kanaaf, kanneen armaan gadii akaakuu too`annaa maraaf hin argamani.

Mudatoota

Too`annaa yookiin qaaqa filatameef ramadamoota mudata hiiki. mudatootni argaman akaakuu too`annaa filatamee irratti hundaa`a.

Please support us!