Foddaa Ilaali

Foddaa Ilaali gatii jijjiiramaawwanii yeroo sagantaa hojjoomuu akka ilaalu nuuf heeyyama. Jijjiiramaa ilaalcha sanduuqa barruu keessatti ni ibsa. Jijjiiramaa sanduuqa tarreetti dabaluu fi gatiiwwan isaanii agarsiisuuf Ilaali Dandeessisi cuuqaasi.

Ilaali

Maqaa jijjiiramaa gatiin isaanii torgaa`an saagi.

Ilaalii Siiqsi

Jijjiiramaa filatame tarree jijjiiramaawwan ilaalamanii keessaa siiqsi.

Sajoo

Ilaalii Siiqsi

Gulaali gatii jijjiiramaa ilaalame

Tarree jijjiiramawwan ilaalamanii agarsiisi. Afuurfannoo gabaaba wajjin gidduu galfata gatii gulaalaa isaatti si`a lama cuuqaasi. Gatiin haaraan sagaantaaf akka gatii jijjiiramaatti fudhatama.

Please support us!