Qindeessuu Manbarroo fi Mojuulii

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of Application Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

Manbarroo Qindeessuu

Manbarroo haraa uumuu

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Gabatee Manbarroo cuuqaasi.

 3. Select to where you want to attach the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be attached to this document and only available from there.

 4. Manbarroo Haaraa uumuuf Haaraa cuuqaasuudhan maqaa saagi.

Import a Library

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Gabatee Manbarroo cuuqaasi.

 3. Select to where you want to import the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be imported to this document and only available from there.

 4. Manbarroo alaantoo miiltessuuf Miiltessi cuuqaasuudhan fili.

 5. Qaaqa Manbarroo miiltessii keessatti manbarroo miiltessaman mara fili. Qaaqan manbarroota faayilii filame keessatti qabaman maraa agarsiisa..

 6. Manbarroo akka ilaalchaati saaguu yoo barbaadan sanduuqa akka ilaalchaati Saagi (read-only) qofa mirkaneessi. Manbarroon dubbisuu-qofa fankishinii guutuu dha garuu Bu`uura IDE fooyyessuu hin danda`u.

 7. Sanduuqa manbarroo jiru bakka buusi mirkaneessi yoo manbarroon maqaatiin walfakaatu akka dabalamee barreefamu barbaade.

 8. Manbarroo miiltessuuf TOLE cuuqaasi.

Export a Library

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Gabatee Manbarroo cuuqaasi.

 3. In the Location list you specify where your library is stored. Select the library that you want to export. Note that you cannot export the Standard library.

 4. Click Export...

 5. Choose whether you want to export the library as an extension or as a BASIC library.

 6. Siiqsi cuuqaasi.

 7. Select where you want your library exported.

 8. Manbarroo miiltessuuf TOLE cuuqaasi.

Manbarroo haquu

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Gabatee Manbarroo cuuqaasi.

 3. Tarree keessaa manbarroo haqamu fili.

 4. Haqi cuuqaasi.

Qindeessuu mojuulii fi qaaqalee

Mojuulii haaraa yookiin Qaaqa uumuu

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Gabatee Mojuulii yokiin Qaaqa cuuqaasi.

 3. Manbarroo iddoo mojuuliin saagamee filuudhaan Haaraa cuuqaasi.

 4. Mojuuliif yookiin qaaqaf maqaa saaguudhaan TOLE cuuqaasi.

Maqaa Mojuulii yookiin Qaaqa jijjiiruu

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Maqaan akka si`a lama jijjiiramu,cuuqaasota gidduu afuurfannoo wajjin mojuuliin cuuqaasi. Maqaa haaraa saagi.

  Bu`uura IDE keessatti, maqaa mojuulii yookiin qaaqa jala gabatee argii irratti mirga cuuqaasi, Maqaa jijjiiri fila itti aansuudhaan maqaa haaraan barreessi.

 3. Jijjiirama keessan dhugoomsuuf Saagi dhiiba.

Mojuulii yookiin Qaaqa Haquu

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. Gabatee Mojuulii yokiin Qaaqa cuuqaasi.

 3. Mojuulii yookiin qaaqa tarree keessaa haqamu fila. Cita galfata mullisuuf yoo barbaachise, galfata lama cuqaasi.

 4. Haqi cuuqaasi.

warning

Mojuulii akka jiruun haquun adeemsa fi fankishinii jiran hunda mojuulii keessaa haqa.


Projektii Galmee yookiin Qajoojii gidduutti qindeessuu

Mojuulii galmee, qajoojii fi fayyadama gidduu ssiiqsi yookiin galagalchu

 1. Wanta barbadan gidduutti mojuulii yookiin qaaqa siiqsuuf yookiin galagalchuuf galmee yookiin qajoojii mara bani.

 2. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 3. Mojuulii yookiin qaaqa gara galmee biraatti siiqsuuf, tarree keessaa wanta walqixeee cuuqaasi itti aansuun gara iddoo barbaadametti harkisi. sarari dalgee iddoo galtee wantaa ammee garsiisa garuu ni harkisa. Furtuu iddooquun garuu wantaa galagalchuuf siiqsuurrayyuu ni harkisa.

Please support us!