Sagantaa Bu`uura Qulqulleessuu

Sarqurxa fi Hojjoomuu Dhawaatii Baaxxee

Hojjoomuu dhawaatii baaxxee gargaaramuudhaan dogoggoraa tokko tokkoo sarara sagantaa Bu`uura keessaa mirkaneessuu ni dandeessu. Tokko tokko bu`aa dhawwaatii ennaa dhumasana ilaaluun waandanda`amuuf dogoggori salphaadhaan ni Sakkatta'ama. Akeektuun sarqurxa keessatti kan tarjaa gulaalaa sarara ammee agarsiisa.Akasumas yoo sagantaan akka iddoo murtaa`a tokkotti dhaabbatu dhiibbaa gochuu barbaaddan Sarqurxa qinddeessuun ni danda`ama.

Sarara walqixaa irraatti sarqurxa raawwachuuf gama Gulaalaa foddaa bitaan tarjaasarqurxa lama cuqaasi. Sagantaan yeroo sarqurxa ga`u, hojjoomuun sagantaa ni dhaabbata.

Sajoo dhawaatii baaxxee gargaaramuun dhawaaatii baaxxeep hojjoomuun sagantaan gara adeemsaa fi fankishiniitti akka hiramu sababa ta.a.

Sajoo dhawaatii adeemsa gargaaramuun adeemsa dhawaatii hojjoomuun sagantaan adeemsaa fi fankishinii irratti akkadhawaatii baaxxee fe`amu sababa ta`a.

Amaloota sarqurxa

Amalootni sarqurxa baafata halqara keessaan mirga-cuuqaasuun sarqurxa tarjaa sarquxa keessatti argamu.

Baafata halqara keesaa kakaasuu filuun sarqurxa kakaasuu fi kakaasuu dhiisuu ni danda`ama. Yeroo sarqurxan kakaasuu dhiifame, hojjoomuu sagantaa hin dhaabu.

Iddoo filannoo sarqurxa biraa ifteessitu gulaalee sarqurxa waamuuf amaloota kan sarqurxa baafata halqara keessaa yookiin sarqurxa kan tarjaa sarqurxa baafata halqara keessaa fili.

Tarreen sarqurxa hunda madda lakkaddaa keessatti sarara lakkoofsa walqixaa wajjin agarsiisa.Sanduuqa Kakaasuu mirkaneessuudhaan yookiin qulqulleessuudhaan sarqurxa filame kakaasuu yookiin kakaasuu dhiisuun ni danda`ama.

Lakkoofsi Darbii lakkoofsa sarqurxan osoo sagantaan addaan hin citiin dura dadarbuu danda`u ifteessa.Yeroo 0 (qindaa'inoota durtii) galchitan sagantaan akkuma sarqurxan uumameen yeroo hundaa ni dhaabata.

Sarqurxa sagantaa keessaa haquuf Haqi cuuqaasi.

Doow`achuu gatii jijjiiramaawwanii

Gatiiwwan jijjiiramaa foddaa ilaalitti dabaluun torguun ni danda`ama. Tarree jijjiiramaawwan ilaalamanitti jijjiiramaa dabaluuf,maqaa jijjiiramaa sanduuqa barruu Ilaali keesaatti barreessi itti aansuudhaan Galchi dhiibi.

Gatiiwwan jijjiiramaawwanii hammata keessa yoo jiratan qofa agarsiisamu. Jijjiiramaawwan iddoo madda lakkaddaa ammeetti hin hiikamne gatii isaanii osoo hin taane ("Out of Scope") argisiisamu.

Akasumas waraantoolee foddaa ilaali keessatti dabaluun ni danda`ama. Osoo maqaa jijjiirama waraantoo gatii kasaa malee sanduuqa barruu ilaalchaatti galchitan, qabiyyeen waraantoo waamaraa ni argisiisamu.

Sajoo Qaxxee

Hantuutee jijjiiramaa duraan hiikame irraa sa`aa darbee irratti gulaalaa keessa osoo keessan, qabiyyeen jijjiiramaa sanduuqa poopii olii keessatti agarsiisama.


Foddaa Tartiibaa Bilbilaa

Waamicha walqabataa kan adeemsa fi fankishiniif ilaalcha gubbaa kenna. Adeemsa fi fankishinii kamtu waamame adeemsa fi fankishinii biraa kamtummoo madda lakkaddaa keessa tuqaa ammeerratti jechuudhaan murteessuun ni danda`ama.

Tarree Dogongorawwan Sa'aa Darbee

18 Itti fayyadamaan addan citaa

2 Dogoggora caasimaa hinmuurtoofnee

3 Deebii Gosuubii malee

14 Ulaagaa fashalaa

5 Ejjatoo fashalaan waamu

6 Guutinsa darbaa

7 Qaabataa keessaa

8 Arree duraan qophaa`e

9 Hammanga keessaa mallatto-jalee

10 Hiika jalteenya

11 Zeeroof hiruu

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

13 Akaakuu wal hin madaale

14 Ulaagaa fashalaa

18 Itti fayyadamaan addan citaa

20 Dogoggora qabatamaa malee

28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa

35 Cita yookiin fankishinii hin ibsamne

48 Dogoggora buustu DLL keessattii

49 waamicha walii galtee DLL yaraa

51 Dogoggora keesaa

52 Maqaa faayiylii yookiin lakkoofsa yaraa

53 Faayilii hin argamne

54 Haalata faayilii yaraa

55 Faayilii dura baname

57 Dogoggora mi`a I/O

58 Faayilii duraan jiru

59 Dheerina kuusaa yaraa

61 Baxxee guutuu

67 Faayiloota hedduu

63 Kuusaaa lakkoofsa yaraa

67 Faayiloota hedduu

68 mi`a hin jire

70 heeyyamni didameera

71 Baxxeen qophaa`aa miti

73 Kolatiin hin raawwatamu

74 Ooftuu adda addaa faana jijjiiraan maqaa hin jiru

75 Dogoggora gahii xurree/faayilii

76 Xurree hin argamne

Jijjiiramii Wantaa 91 hinqindoofne

93 Diraa sarxaa fashalaa

4 Eegaltii reedoo irraa

57 Dogoggora mi`a I/O

280 Awaiting response to DDE connection

68 mi`a hin jire

425 Gargaaramuu fashala wantaa

425 Gargaaramuu fashala wantaa

28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa

451 Wanti walitti-qabiisa miti

28 Tartiibaa duwwaanaa keessaa

8 Arree duraan qophaa`e

51 Dogoggora keesaa

3 Deebii Gosuubii malee

10 Hiika jalteenya

93 Diraa sarxaa fashalaa

18 Itti fayyadamaan addan citaa

423 Amala yookiin tooftaa hin argamne

460 Dhangii gabatee fashalaat

55 Faayilii dura baname

76 Xurree hin argamne

71 Baxxeen qophaa`aa miti

424 Wanta barbaadame

323 Mojuulii fe`uu hin dandeesu

341 Fashala kasaa wantaa

68 mi`a hin jire

380 Gatii amala yaraa

382 Amala dubisuu qofaa

394 Amala barreessuu qofaaa

420 Barreefama wanta fashalaa

423 Amala yookiin tooftaa hin argamne

424 Wanta barbaadame

425 Gargaaramuu fashala wantaa

440 Dogoggora OLE offiin hojjachiisaa

423 Amala yookiin tooftaa hin argamne

440 Dogoggora OLE offiin hojjachiisaa

445 Wanti gocha hin deggaru

448 morkallaan moggaafamaa hin jiru

445 Wanti gocha hin deggaru

448 morkallaan moggaafamaa hin jiru

449 Morkallaan dirqalee miti

450 Dogoggora lakkofsa morkallootaa

451 Wanti walitti-qabiisa miti

452 Sadarkaa fashalaa

453 Fankishiniin DLL ifteessamaan hin argamu

460 Dhangii gabatee fashalaat

51 Dogoggora keesaa

424 Wanta barbaadame

53 Faayilii hin argamne

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

55 Faayilii dura baname

53 Faayilii hin argamne

55 Faayilii dura baname

35 Cita yookiin fankishinii hin ibsamne

55 Faayilii dura baname

53 Faayilii hin argamne

76 Xurree hin argamne

76 Xurree hin argamne

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

6 Guutinsa darbaa

53 Faayilii hin argamne

62 Faaayilii naqaa isa dhuma

76 Xurree hin argamne

8 Arree duraan qophaa`e

76 Xurree hin argamne

93 Diraa sarxaa fashalaa

8 Arree duraan qophaa`e

20 Dogoggora qabatamaa malee

973 not allowed within a procedure

974 not allowed outside a procedure

53 Faayilii hin argamne

76 Xurree hin argamne

67 Faayiloota hedduu

76 Xurree hin argamne

71 Baxxeen qophaa`aa miti

Jijjiiramii Wantaa 91 hinqindoofne

438 Wanti tooftaa hin deggaru

10 Hiika jalteenya

450 Dogoggora lakkofsa morkallootaa

48 Dogoggora buustu DLL keessattii

51 Dogoggora keesaa

12 Gegeeddaramaa ibsa hin qabne

Please support us!