Caasima

Kutaan kun maalimoota bu`uura caasima bu`uura LibreOffice ibsa. Ibsa gadifageenyaaf qajeelcha bu`uura LibreOffice addaan ba`ee jiru dubbisuu ni dandeessu.

Jijjiiramtoota gargaaramuu

Kanneen arman gadii tajaajila bu`uri jijjiiramootaa bu`uura LibreOffice keessatti qaban ibsu.

Galaalee wantaa gargaaramuu

Galaaleen wantaa mojuuloota fi qaaqalee LibreOffice keessatti uumaman hundaaf ilaalcha gubbaa kenna.

Using Procedures, Functions and Properties

The following describes the basic use of procedures, functions and properties in LibreOffice Basic.

Manbarroo, Mojuulii fi Qaaqalee

Kanneen armaan gadii tajaajila guddaa manbarroo, mojuulii fi qaaqalee bu`uura LibreOffice keessattii ibsu.

Please support us!