Bu`uura LibreOffice wajjin saganteessu

Kun waliigalatti iddoo odeefannoo waa`ee dalaga maakroosi fi bu`uraLibreOffice hojjetamu barbannu dha.

Bu`uurota

Kutaan kun bu`uura LibreOffice wajjin akka hojennu bu`uureessota nuuf kenna.

Caasima

Kutaan kun maalimoota bu`uura caasima bu`uura LibreOffice ibsa. Ibsa gadifageenyaaf qajeelcha bu`uura LibreOffice addaan ba`ee jiru dubbisuu ni dandeessu.

Integrated Development Environment (IDE)

Kutaan kun Integrated Development Environment bu`uura LibreOffice ibsa.

Document Event-Driven Macros

This section describes how to assign scripts to application, document or form events.

Please support us!