Maakroo

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

Maqaa maakroo

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

Maakroo irraa / Maakroo...keessa olkaa'i

Iddoo maakroota banuu yk olkaa'uu dandeesutti mana kitaabootaaf Muroota tarreessa.Galmee addaan maakroo olkaa'uuf. galmicha bani, kana booda qaqaa kana bani.

Kaasi / Olkaa'i

Runs or saves the current macro.

Ramadi

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

Gulaali

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro for editing.

Haaraa/Haqi

Creates a new macro, or deletes the selected macro.

Maakroo haaraa uumuuf, tarree Maakroo keessa muraa "Durtii" fili, kana booda Haaraa irra cuqaasi.

Maakroo haquuf, dura fili, kana booda Haqi irra cuqaasi.

Qideessaa

Qaqaa Qindeessaa Maakroo muraa maakroo jirruu ,qaqoota, akkasumas mana kitaaboota iddoo itti ida'atuu, gulaaltuu sibana.

Muraa/Qaqaa

Maakroo jireessaa fi qaaqawwan tarreessa.

Mana kitaabaa giddutti muraa yk qaqaa harkistee kaa'uu nidandeesa.

Muraa yookin qaqaa garagalchuuf, harkistee kaa'aa furtuu gad-dhiibi.

Gulaali

Maakroo filataman yookiin qaaqa gulaalliif bana.

Haaraa

Muraa haaraa uuma.

Creates a new dialog.

Fuula caancalaa mana kitaabaa

Lets you manage the macro libraries.

Iddoo

Iddoo mana kitaabootaa of keessaa qabuu qindeesuu barbaadu fili.

Mana kitaabaa

Iddoo filaatame keessaatti mana kitaabootaa tarreesa.

Gulaali

Gulaalaa LibreOffice Basic bana kanaaf manbarruu filatame fooyyeessu dandeessa.

Iggitaa

Mana kitaabaa filaatameefiggitaa ramada yk gulaala.Mani kitaabaa "Durtii" iggitaa qabaachuu hindanda'u.

Haaraa

Manbarruu haaraa uuma.

Maqaa

Muraaf, qaqaaf, yk mana kitaabaaf maqaa haaraa galchi.

Miiltessi

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Please support us!